direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Rijksstraatweg 9 te Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP20120037-0301

4.2 Bodem

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie. Wanneer een toekomstige functie mogelijk wordt belemmerd door de bodemkwaliteit (denk bijvoorbeeld aan een groentetuin op een voormalige vuilstortplaats), zal een verkennend bodemonderzoek moeten aantonen of dit daadwerkelijk het geval is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om te kijken of de toekomstige functie van het gebied niet in strijd is met de kwaliteit van de bodem.

Omdat bij de voorgenomen ontwikkeling sprake is van een wijziging van het gebruik van de gronden is voor het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek is hierna weergegeven. Het volledige onderzoek is te vinden in Bijlage 1.

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen:

  • de bodem van de onderzochte locatie is tot 3.0 meter -mv opgebouwd uit zand. Van 1.0 tot 2.5 m -mv is de bodem plaatselijk zwak roesthoudend. Van 3.0 tot 3.2 m -mv is een leemlaag aanwezig. Tijdens de verldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepter van circa 1.7 meter -mv.
  • het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn plaatselijk sporen puin waargenomen. Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is ter plaatse van de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal aangetroffen.
  • In de bovengrond en ondergrond overcshrijdt het PCB-gehalte de desbetreffende achtergrondwaarde. In het grondwater overschrijdt het bariumgehalte de desbetreffende streefwaarde. Verder zijn in de grond en in het grondwater geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten die de achtergrondwaarden/ streefwaarden en/ of de rapportagegrenzen overschrijden. De gemeten waarde voor de pH kan als normaal worden beschouwd. De eC is echter wat aan de lage kant, al vormt dit geen bedreiging voor de gezondheid of het milieu.

De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/ of analyses niet noodzakelijk worden geacht. Milieuhygiƫnisch zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen verbouw van de voormalige boerderij op de locatie. Het bodemonderzoek is goedgekeurd door de gemeente. Deze goedkeuring is achter het onderzoek toegevoegd (zie Bijlage 1).