direct naar inhoud van 3.3 Ecologie
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

3.3 Ecologie

Voor de herontwikkeling van het plangebied is het nodig het voorgenomen initiatief te toetsen aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een "Quickscan Natuurwaardenonderzoek Flora- en faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet Molenstraat Wijhe" uitgevoerd. Het rapport is bijgevoegd in bijlage 2.
Er is in het plangebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden en of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit negatief effect heeft op beschermde natuurgebieden.

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene vrijstelling, idem voor soorten van tabel 2 mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 3 zijn strikt beschermd, evenals bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en -nestlocaties.

Er zijn in het onderzoeksgebied géén beschermde flora- en faunasoorten vastgesteld. De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied nagenoeg tot een ongeschikt habitat voor beschermde soorten. Mogelijk nestelen er vogels in de zomereik in het onderzoeksgebied. Deze broedplaats is uitsluitend geschikt voor soorten waarvan de bezette nesten volgens de FF-wet beschermd zijn, niet de nestplaats. De voorgenomen activiteit voorziet in behoud van deze boom. Hierdoor vormen nestelende vogels geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteit.

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op beschermde natuurgebieden en de EHS. Vanwege de aard van de voorgenomen activiteit, ligt het onderzoeksgebied buiten de invloedsfeer van deze terreinen. Het is aannemelijk dat de voorgenomen activiteit niet zal leiden tot aantasting van de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS en de instandhoudingsdoelen van de beschermde natuurgebieden. Nader onderzoek of het aanvragen van een natuurbeschermingsvergunning wordt niet nodig geacht.

Voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteit vormt de Flora en fauna-wet geen belemmering.