direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk
Plan: Welsum, zuidelijke ontwikkeling
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012008002-0301

Artikel 4 Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, waaronder een brandweerkazerne;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, erven en terreinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. evenementen;
 • d. nutsvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, speelvoorzieningen, wegen en paden;

met dien verstande dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan.

4.2 Bouwregels

Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

4.2.1 Gebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. verder geldt het volgende:
  max. goothoogte   max. bouwhoogte  
gebouwen en overkappingen   7 m   11 m  
erf- of terreinafscheidingen
- voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw en het verlengde daarvan
- overige plaatsen  

-

-  

1 m

2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   5 m  


- Niet van toepassing

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. detailhandel is niet toegestaan, tenzij het detailhandel betreft die ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de in lid 4.1 onder a genoemde doeleinden;
 • b. horeca is niet toegestaan, tenzij het horeca betreft die ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de in lid 4.1 onder a genoemde doeleinden;
 • c. het aantal evenementen bedraagt ten hoogste 2 per jaar.

4.3.1 Voorwaardelijke verplichting
 • a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen, conform de in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen, conform het in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sublid 4.3.1 onder a, indien in plaats van de landschapsmaatregelen andere landschapsmaatregelen wordt getroffen, met dien verstande dat de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden.