direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen
Plan: Welsum, zuidelijke ontwikkeling
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012008002-0301

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woning, al dan niet in combinatie met kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, water en paardenbakken;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. bed & breakfast;
 • d. de in onderstaande tabel vermelde toegestane nevenfuncties;
Nevenfunctie   maximaal aantal m² aan bestaande bebouwing in gebruik voor nevenfunctie  
   
verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten   100  
inpandige opslag en stalling   500  
ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, klompenmakerij)   200  
kano-, boot- of fietsenverhuur   100  

6.2 Bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

6.2.1 Gebouwen, overkappingen en bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevel gebouwd worden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' dienen de woningen aaneengebouwd te zijn;
 • c. verder geldt het volgende:
  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud per woning   max.
oppervlak  
max. goot- hoogte   max. bouw- hoogte   dakhelling min./max.  
woningen (inclusief aan- en uitbouwen)   één   750 m³   -   4,5 m   10 m   20°/55°*
 
woningen (inclusief aan- en uitbouwen) ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd'   het ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' aangegeven aantal   450 m³   -   4,5 m   10 m   20°/55°*  
overige bijgebouwen en overkappingen   -   -   100 m²   3 m   6 m   20°/55°*

 
lichtmasten ten behoeve van paardenbakken   -   -   -   -   6 m   -  
erf- of terreinaf- scheidingen:
- voor de voorgevel
- overige plaatsen  
-   -   -   -  

1 m
2 m  
-  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   -   -   3 m   -  

- Niet van toepassing

* Niet van toepassing voor platte, ondergeschikte bouwdelen

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1 teneinde het maximum oppervlak aan bijgebouwen te vergroten tot 250 m² met inachtneming van het volgende:

 • a. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de bouw van extra bijgebouwen noodzakelijk is voor het uitoefenen van hobbymatige agrarische of natuurgerichte activiteiten;
 • b. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de bouw van extra bijgebouwen noodzakelijk is voor werkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke landschap;
 • c. er dient ten minste 1 ha grond in beheer te zijn;
 • d. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.
6.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen met een maximum van 850 m² en mag er niet meer dan 5.000 m² aan onbebouwde gronden in gebruik worden genomen;
 • b. bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in de woning;
 • c. het aantal slaapplaatsen ten behoeve van bed & breakfast bedraagt ten hoogste 10;
 • d. nevenfuncties zijn uitsluitend toegestaan binnen bestaande bebouwing;
 • e. de vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis bedraagt ten hoogste 35% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 100 m²; in het kader van deze kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan.

6.4.1 Voorwaardelijke verplichting
 • a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 6.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen, conform de in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 6.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen, conform het in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
6.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 ten behoeve van het toestaan van een of meer nevenfuncties, anders dan bij recht toegestane nevenfuncties, met inachtneming van het volgende:

 • a. nevenfuncties zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige bedrijfsbebouwing';
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn de nevenfuncties kleinschalig kamperen en plattelandskamers ook toegestaan op gronden zonder de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige bedrijfsbebouwing';
 • c. de nevenfunctie dient plaats te vinden binnen de bestaande bebouwing;
 • d. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • e. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt;
 • f. buitenopslag ten behoeve van de nevenfunctie is niet toegestaan;
 • g. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties dient niet onevenredig groot te zijn en de bestaande infrastructuur dient berekend te zijn op de nieuwe activiteit;
 • h. parkeren dient binnen het bestemmingsvlak plaats te vinden;
 • i. detailhandel is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van de nevenactiviteit;
 • j. horeca is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van de nevenactiviteit;
 • k. het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten mag niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen met een maximum van 250 m²;
 • l. bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen met een maximum van 850 m² en mag er niet meer dan 5.000 m² aan onbebouwde gronden in gebruik worden genomen;
 • m. ten behoeve van de nevenfunctie niet-agrarische bedrijven geldt tevens het volgende:
  • 1. bedrijven uit categorie 3 of hoger van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan;
  • 2. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
 • n. ten behoeve van de nevenfunctie plattelandskamers geldt tevens het volgende:
  • 1. het aantal kamers op gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige bedrijfsbebouwing' bedraagt ten hoogste 5, met dien verstande dat de oppervlakte per kamer ten hoogste 50 m² bedraagt;
  • 2. het aantal kamers op overige gronden bedraagt ten hoogste 1, met dien verstande dat de oppervlakte ten hoogste 50% bedraagt van het oppervlak van het bijgebouw met een maximum van 50 m²;
  • 3. de afstand tussen de plattelandskamers en het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 25 m.
6.5.1 Andere landschappelijke maatregelen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sublid 6.4.1 onder a, indien in plaats van de landschapsmaatregelen andere landschapsmaatregelen wordt getroffen, met dien verstande dat de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid
6.6.1 Vervolgfuncties

Het bevoegd gezag kan de bestemming 'Wonen' zodanig wijzigen dat vervolgfuncties zijn toegestaan, met inachtneming van het volgende:

 • a. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige bedrijfsbebouwing';
 • b. er mogen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande gebouwen mogen niet worden uitgebreid;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat eenmalig nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd indien en voor zover sloop van legaal opgerichte landschapsontsierende gebouwen heeft plaatsgevonden;

hierbij geldt het volgende:

  • 1. indien er sprake is van sloop tot 250 m² mag het gesloopte oppervlak teruggebouwd worden;
  • 2. indien er sprake is van sloop van meer dan 250 m² mag te allen tijde 250 m² teruggebouwd worden;
  • 3. van het gesloopte oppervlak boven 250 m² mag ten hoogste 1/3 worden teruggebouwd met dien verstande dat het maximum oppervlak dat wordt teruggebouwd nooit meer bedraagt dan 850 m²;
 • d. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing;
 • e. indien er sprake is van het bepaalde onder c dient er tevens een inrichtingsplan te worden overlegd waarin wordt aangetoond dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een toename van ruimtelijke kwaliteit van het gebied conform de richtlijnen uit het Landschapsontwikkelingsplan;
 • f. de bestemming wordt gewijzigd in een op de vervolgfunctie toegesneden bestemming;
 • g. na de bestemmingswijziging dient de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige bedrijfsbebouwing' gewijzigd te worden in een op de nieuwe bestemming toegesneden aanduiding die aangeeft dat het voormalige bedrijfsbebouwing betreft;
 • h. er mag geen sprake zijn van buitenopslag of andere bedrijfsactiviteiten die buiten de gebouwen plaatsvinden;
 • i. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties dient niet onevenredig groot te zijn en de bestaande infrastructuur dient berekend te zijn op de nieuwe activiteit;
 • j. parkeren dient landschappelijk te worden ingepast en binnen het bouwvlak plaats te vinden;
 • k. de agrarische uitstraling van de bedrijfsgebouwen en het erf dient behouden te worden en waar mogelijk te worden versterkt;
 • l. detailhandel is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van de nieuwe hoofdbestemming;
 • m. horeca is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van de nieuwe hoofdbestemming;
 • n. de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • o. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt;
 • p. de her- en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden mag niet worden beperkt;
 • q. het aantal woningen mag niet toenemen;
 • r. ten behoeve van de vervolgfunctie niet-agrarische bedrijven geldt tevens het volgende:
  • 1. bedrijven uit categorie 3 of hoger van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan;
  • 2. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage.

6.6.2 Vrijstaande woning

Het bevoegd gezag kan bouwaanduidingen zodanig wijzigen dat in plaats van twee aaneengebouwde woningen een vrijstaande woning kan worden toegestaan, met inachtneming van het volgende:

 • a. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid is uitsluitend toegestaan in verband met de economische uitvoerbaarheid;
 • b. de bouwaanduidingen zodanig worden gewijzigd dat maximaal één vrijstaande woning is toegestaan;
 • c. de bouwregels voor het bouwen van een vrijstaande woning gelden overeenkomstig het bepaalde in lid 6.2.1.