direct naar inhoud van Artikel 9 Waarde - Waardevolle bomen
Plan: Welsum, zuidelijke ontwikkeling
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012008002-0301

Artikel 9 Waarde - Waardevolle bomen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Waardevolle bomen' aangewezen gronden zijn, behalve de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van waardevolle bomen.

9.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Waardevolle bomen' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bevestigen van voorwerpen aan of in de boom;
 • b. het plaatsen van schaftketens, toiletten, betonmolens of andere voertuigen, machines, bouwsels of (bouw)materialen in de directe nabijheid van de waardevolle boombeplanting.
9.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige beschermwaardige bomen, worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 9.3 onder a en b in die zin dat het gebruik van de gronden en bouwwerken overeenkomstig deze regels wordt toegestaan, mits:
  • 1. vooraf een boomdeskundig advies wordt ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken;
  • 2. deze werken geen ernstige gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid, de ruimtelijke, ecologische en monumentale betekenis van de waardevolle bomen.
9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.5.1 Omgevingsvergunningsplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is een omgevingsvergunning vereist, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

 • a. het ophogen en afgraven van gronden;
 • b. het aanbrengen van verhardingen;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • d. het snoeien van takken en wortels.
9.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 9.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
9.5.3 Toetsingscriteria

De in lid 9.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. geen onevenredige aantasting van de waardevolle bomen plaatsvindt;
 • b. vooraf een boomdeskundig advies wordt ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken.