direct naar inhoud van 4.6 Luchtkwaliteit
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

4.6 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer. In deze wet is van bepaalde projecten getalsmatig vastgelegd dat ze "niet in betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Met de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009, zijn deze grenzen zoals deze in de Wet luchtkwaliteit waren opgenomen verruimd. Een project draagt volgens het NSL "niet in betekende mate" bij zolang de toename van de concentratie fijnstof of stikstofdioxide maximaal 3% bedraagt van de grenswaarde.

Kleine projecten zijn projecten die de luchtkwaliteit niet 'in betekende mate' verslechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein, dat ze geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor, ook niet in overschrijdingsgebieden (gebieden met te veel luchtvervuiling).

Onderhavig project is te beschouwen als een dergelijk klein project. De ontwikkeling is dermate klein, dat er niet of nauwelijks wordt bijgedragen aan luchtverontreiniging. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.