direct naar inhoud van 4.5 Geluid
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

4.5 Geluid

In 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige en overige gebouwen. In de wet worden de volgende geluidgevoelige objecten genoemd:

  • a. woningen;
  • b. onderwijsgebouwen;
  • c. ziekenhuizen en verpleeghuizen;
  • d. bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2; een gymnastieklokaal maakt voor de toepassing van de wet geen deel uit van een onderwijsgebouw.

Op basis van de Wgh zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van nieuwe gevoelige bestemmingen. Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 5). De conclusie van het onderzoek is hierna weergegeven.

Om een goede afweging te kunnen maken inzake de exacte locatie van toekomstige bebouwing zijn de contourenberekeningen uitgevoerd. In de bijlage van het onderzoek zijn de resultaten van de contourenberekening opgenomen. In de bijlage zijn tevens de contouren voor de Waterstraat weergegeven.

In de praktijk blijkt dat de hogere bouwlagen vaak de hoogste geluidsbelasting hebben. In dit stadium is echter nog niet exact bekend hoeveel bouwlagen er gerealiseerd gaan worden. Om die reden zijn de contouren berekend op een waarneemhoogte van 1,5 , 4,5 en 7,5 meter. Dit komt overeen met de hoogte van een respectievelijk 1 t/m 3 bouwlagen.
Uit de resultaten blijkt dat op de waarneemhoogte van 1,5 meter de 48 dB lijn het verst binnen het plangebied ligt. De akoestische consequenties door het verkeer op het plangebied zijn echter zeer beperkt. Voor deze hoogte geldt dat de 48 dB lijn op circa 5,20 meter vanaf de as van de weg ligt. De contourlijn van de voorkeursgrenswaarde ligt daarmee (net) binnen het plangebied. Voor de waarneemhoogte van 4,5 meter ligt de 48 dB lijn op circa 4 meter. Op de waarneemhoogte van 7,5 meter ligt de 48 dB lijn buiten het plangebied. Indien buiten de berekende 48 dB contour wordt gebouwd kan deze bebouwing zonder beperkingen uit de Wgh inzake wegverkeerslawaai worden gerealiseerd. In het bouwplan is dat het geval.