direct naar inhoud van 3.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

3.2 Gemeentelijk beleid

3.2.1 Structuurvisie (2009)

De Structuurvisie Olst-Wijhe is door de raad op 22 juni 2009 ongewijzigd vastgesteld. De structuurvisie bestaat uit de Toekomstvisie Olst-Wijhe 'Versterken van een dijk van een gemeente' d.d. 7 april 2008 (inclusief de bijbehorende Nota inspraak en overleg toekomstvisie Olst-Wijhe) en het Realisatiehoofdstuk toekomstvisie Olst-Wijhe 'Marsroute naar het wenkend perspectief' d.d. 14 april 2009 (inclusief de bijbehorende beleidskaart structuurvisie Olst-Wijhe) en de Nota inspraak structuurvisie Olst-Wijhe. In de Structuurvisie Olst-Wijhe wordt een integraal ontwikkelingsbeeld voor de gemeente in 2025 gegeven.

Het plangebied valt binnen het zogenoemde 'open landschap'. Belangrijkste doel is logischerwijs het behouden van de aanwezige openheid. Het open landschap wordt gekenmerkt door een grootschaliger en rationelere verkaveling. Het gebied is lager gelegen en is daardoor ook natter dan de omliggende gebieden in het buitengebied. In het open landschap wordt onder andere ingezet op meerdere natuurdoelstellingen ten behoeve van weidevogels en het edelhert. Daarnaast blijft het open landschap bestemd voor agrarisch grasland en waterbeheer.

Wonen is ook mogelijk mits de woonfunctie de huidige en toekomstige landbouw niet in de weg zit. Door de openheid van dit gebied is het minder gewenst de landschappelijke inpassing door bosschages vorm te geven. Daarom worden strengere eisen gesteld aan de beeldkwaliteit.

3.2.2 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Het Landschapsontwikkelingsplan dient een ruimtelijk kader te bieden om ideeën te laten leven. De visie gaat uit van de kracht van de streek. Nieuwe ontwikkelingen dienen bij te dragen aan de versterking van het landschap. De landbouw is hierbij een belangrijke functie in het buitengebied. Daarnaast worden natuur en water als belangrijke ruimtelijke opgaven gezien.

Het plangebied ligt in het rivierenlandschap binnen het landschapstype 'kommenlandschap' en maakt deel uit van de zogenoemde mengelgronden. Het landschapsbeleid voor de kommen is ten aanzien van wonen gericht op het ruimtelijk verdichten door het toepassen van rood voor rood en nieuwe landgoederen in combinatie met de aanleg van landschapselementen. De kenmerkende openheid dient bewaard te blijven door onder meer het vasthouden van water op het maaiveld en toepassen van lage vegetatie. De mengelgronden dienen door het aanbrengen van beplanting versterkt te worden.

3.2.3 Woonvisie Olst-Wijhe 2006-2015 (2005)

Vrijkomende agrarische bebouwing
Met het oog op kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied wil de gemeente onder voorwaarden extra woningen in het buitengebied mogelijk maken, ondermeer in vrijkomende agrarische bedrijven of nieuwbouw ter compensatie van de sloop van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. Het beleid daaromtrent is neergelegd in twee beleidsnotities: de ‘deelnotitie Wonen in het buitengebied’ en de ‘deelnotitie Rood voor Rood’.

De gemeente staat onder voorwaarden wonen toe in voormalige bedrijfswoningen op percelen met een agrarische bestemming. Ook regelt de gemeente in de ‘deelnotitie Wonen in het buitengebied’ de voorwaarden voor splitsing en vergroting van het woonoppervlak, dit alles met het oog op behoud van karakteristieke boerderijen en de leefbaarheid van het platteland.