direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

4.2 Bodem

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie. Wanneer een toekomstige functie mogelijk wordt belemmerd door de bodemkwaliteit (denk bijvoorbeeld aan een groentetuin op een voormalige vuilstortplaats), zal een verkennend bodemonderzoek moeten aantonen of dit daadwerkelijk het geval is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om te kijken of de toekomstige functie van het gebied niet in strijd is met de kwaliteit van de bodem.

Alhoewel de bestemming van het perceel niet wijzigt, is ter plaatse van het bijgebouw en de aangebouwde voormalige bedrijfsbebouwing een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In onderstaande zijn de conclusies van dit onderzoek weergegeven. Het volledige onderzoek is bijgevoegd in bijlage 2.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen. In de bovengrond ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen minerale olieproducten aangetroffen. In de bovengrond op het westelijk deel van de onderzoekslocatie zijn geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde mate aangetroffen. Op het oostelijk terreindeel is in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde mate aangetoond.

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond. De overige geanalyseerde parameters zijn niet in een verhoogde mate aangetoond.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de milieuhygiƫnische kwaliteit van zowel de grond als het grondwater geen belemmering vormt voor de bestemmingswijziging van de percelen.