direct naar inhoud van 4.3 Externe veiligheid
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

4.3 Externe veiligheid

In 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht geworden. In het besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige bestemmingen (zoals woningen) in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen.

In het kader van externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen onderscheiden:

  • inrichtingen;
  • transportroutes;
  • buisleidingen.

Op basis van de www.risicokaart.nl is beoordeeld of sprake is van risicobronnen in de nabijheid van het plangebied. De conclusies die op basis van de risicokaart.nl getrokken kunnen worden staan hieronder per risicobron beschreven.

Inrichtingen
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die op basis van het Bevi een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.

Transportroutes
Het plangebied is niet gelegen binnen een risicocontour van een transportroute voor gevaarlijke stoffen.

Buisleidingen
Het plangebied is niet gelegen binnen een risicocontour van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen.

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het voorliggende plan.