direct naar inhoud van 4.4 Flora en fauna
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

4.4 Flora en fauna

In Nederland wordt de natuur beschermd op basis van gebiedsbescherming en soortenbescherming.

4.4.1 Gebiedsbescherming

De volgende natuurgebieden kunnen van invloed zijn op het project:

  • Natura 2000;
  • Beschermde natuurmonumenten;
  • Ecologische hoofdstructuur.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van één van de bovenstaande beschermde natuurgebieden. Ook liggen in de directe nabijheid van het plangebied geen beschermde natuurgebieden. Bovendien heeft het voorgenomen initiatief geen grootschalige ruimtelijke effecten tot gevolg waardoor de verwachting is dat er geen aantasting is van beschermde natuurgebieden.

4.4.2 Soortbescherming

De Flora- en Faunawet beschermt een groot aantal in het wild levende planten- en diersoorten, ook buiten beschermde natuurgebieden. De wet verbiedt een aantal handelingen die kunnen leiden tot schade aan (populaties of individuen van) beschermde soorten (algemene verbodsbepalingen).

Wanneer het plan handelingen mogelijk maakt die beschermde planten en dieren kunnen bedreigen, is het verplicht om vooraf te toetsen of deze plannen kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dit het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, indien dit niet mogelijk is dienen de gevolgen voor beschermde soorten zoveel mogelijk beperkt te worden.

Het voorgenomen initiatief houdt uitsluitend een gebruikswijziging in binnen bestaande gebouwen. Op basis van het voorgenomen initiatief worden naar verwachting geen handelingen verricht die kunnen leiden tot aantasting van beschermde dieren en/of planten.
Het aanvragen van een ontheffing op grond van artikel 75 Flora- en faunawet is naar verwachting niet noodzakelijk.