direct naar inhoud van 4.5 Geluid
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

4.5 Geluid

In 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige en overige gebouwen. In de wet worden de volgende geluidgevoelige objecten genoemd:

  • a. woningen;
  • b. onderwijsgebouwen;
  • c. ziekenhuizen en verpleeghuizen;
  • d. bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2; een gymnastieklokaal maakt voor de toepassing van de wet geen deel uit van een onderwijsgebouw.

Op basis van de Wgh zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. In het kader van dit wijzigingsplan is uitsluitend het wegverkeer relevant.

Het voorgenomen initiatief houdt de toevoeging van twee nieuwe woningen op een bestaand woonperceel in. Ten behoeve van de voorziene ontwikkeling is advies uitgebracht welke is toegevoegd in bijlage 3.

Nabij het plangebied liggen de Bremmelerstraat en de Lierderholthuisweg die op basis van de Wet geluidhinder een geluidzone hebben. De verkeersintensiteit van de Bremmelerstraat is zeer laag zodat alleen de Liederholthuisweg relevant is. De geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen ligt lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er hoeven geen hogere waarde te worden aangevraagd, er wordt voldaan aan de vereisten van de Wet geluidhinder.