direct naar inhoud van Artikel 17: Tuin
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 17: Tuin

17.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen;

en mede bestemd voor:

  • b. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:

  • c. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, (erf)ontsluitingswegen en paden;

met de daarbijbehorende:

  • d. andere bouwwerken;
  • e. erven en terreinen.
17.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Tuin' is aan een aantal regels gebonden.

17.2.1. Erkers

Een erker mag:

  • a. de bouwgrens over maximaal de halve gevelbreedte van het hoofdgebouw met maximaal 2,00 m overschrijden;
  • b. niet minder dan 1,00 m tot gronden met de bestemming 'Groen', 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied' worden gebouwd;
  • c. een bouwhoogte hebben die niet groter is dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.
17.2.2. Andere bouwwerken
  • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 1,00 meter;
  • b. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 3,00 meter.