direct naar inhoud van 2.10 Horeca
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.10 Horeca

Doel

Het doel van de bestemming "Horeca" is het behoud en mogelijk maken van horecabedrijven met daarbij horende bedrijfswoning en parkeervoorzieningen.

Functionele mogelijkheden

Bij deze bestemming is het mogelijk om horecabedrijven te realiseren. Daarbij zijn een bar of bar-/dancing echter uitgesloten. Dit heeft te maken met de mogelijke overlast voor de omgeving. De horecabedrijven die wel zijn toegestaan zijn gecategoriseerd. De horecacategorieën zijn aangeduid en in de regels specifiek geregeld.

Bij een horecabedrijf is een bedrijfswoning toegestaan. Ook mag op het erf bij het bedrijf een noodzakelijk parkeerterrein worden gerealiseerd. De bedrijfswoning wordt specifiek aangeduid. Dit heeft te maken met eventuele hindercontouren.

Andere, bij de hoofdfunctie horende voorzieningen, zijn ook mogelijk binnen de bestemming. Daarbij gaat het om gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden mogelijk.

Bouwmogelijkheden gebouwen en overkappingen

Op de verbeelding van het plan zijn het bouwvlak en de maximale goot- en bouwhoogte aangeduid. De gebouwen en overkappingen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd en mogen niet hoger worden dan de aangeduide maximale goot- en bouwhoogte. Soms staat ook alleen maximale bouwhoogte aangeduid, hier geldt geen maximale goothoogte en is een plat dak toegestaan. Hierdoor kan het bestaande ruimtelijke beeld behouden blijven.

Bouwmogelijkheden bedrijfswoningen

Voor de bouwmogelijkheden van bedrijfswoningen is niet gerefereerd aan de 'gewone' woningen in het plangebied, maar er is per perceel maatwerk geleverd. Daarbij is uitgegaan van de bestaande maatvoering. De bedrijfswoning moet binnen het bouwvlak en binnen het met 'bedrijfswoning' aangeduide vlak worden gebouwd. De maatvoering van de goot- en bouwhoogte is per bedrijfswoning bepaald. Ook hier is soms alleen een maximale bouwhoogte aangeduid. Hiervoor geldt dus geen maximale goothoogte en is een plat dak toegestaan. Behoud van het bestaande ruimtelijke beeld staat voorop.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen is het maximaal 2,00 meter hoog. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 5,00 meter hoog zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kleinschalig bouwwerk als een vlaggenmast. Wanneer een dergelijk bouwwerk 5,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan detailhandel en horeca

- Omgevingsaspecten