direct naar inhoud van 2.9 Groen
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.9 Groen

Doel

Het doel van de bestemming "Groen" is het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de bestaande van belang zijnde groenstructuren.

Functionele mogelijkheden

De hoofdfunctie zijn groenvoorzieningen. Het gaat daarbij om grotere groenstructuren die een ruimtelijk en/of functioneel belang hebben. Ook speelterreinen vallen hieronder. Deze functie is specifiek aangeduid, zodat er meer bouwmogelijkheden mogelijk zijn.

Andere, bij de hoofdfunctie horende voorzieningen, zijn ook mogelijk binnen de bestemming. Daarbij gaat het om gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, water, wegen en paden, erven en terreinen. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de groenstructuren mogelijk.

Bouwmogelijkheden gebouwen en overkappingen

Op de verbeelding van het plan zijn geen bouwvlakken aangegeven. Gebouwen zijn echter wel mogelijk. Om te voorkomen dat al het groen volgebouwd wordt, is een maximaal bebouwingsoppervlak genoemd, in dit geval 150 m2. De bebouwing mag bovendien niet hoger worden dan 4,00 meter, om ze kleinschalig te houden. Door deze regeling kan het bestaande ruimtelijke beeld behouden blijven.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen, speelvoorzieningen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met de beveiliging van betreffende gebieden en gebruikers van die gebieden. Speelvoorzieningen mogen maximaal 5,00 meter hoog zijn. Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 3,00 meter hoog zijn.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan groen

- Omgevingsaspecten