direct naar inhoud van 3.7 Groen
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.7 Groen

3.7.1 Ruimtelijke en functionele structuur

In de kernen zijn verschillende soorten groene gebieden aanwezig. Van oudsher zijn op sommige plaatsen nog agrarische gronden aanwezig, die ook nog als dusdanig in functie zijn. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om weilanden.

Openbaar groen is aanwezig in de vorm van (kleine) parken, geleidend groen langs wegen en groenstroken (versnippert). De parken en het geleidend groen hebben een belangrijkere functie voor het beeld van de kern, dan de versnipperd gelegen kleinere groenstroken. In Den Nul is sprake van een speeltuin in een klein parkje. De parken en het geleidend groen bestaan uit grasland, in veel gevallen met bomen en/of struweel. De kleinere groenstroken hebben een lage struweel- en/of grasbedekking.

Het bos in Den Nul is openbaar toegankelijk voor wandelaars en wordt op een extensieve wijze benut. Ook in Elshof is sprake van een bosstrook. Deze is meer bedoeld als zichtgroen / afschermend groen, dan dat het een recreatieve functie heeft.

3.7.2 Uitgangspunten bestemmingsplan groen
  • De bestaande situatie en geldende juridisch-planologische regeling zijn een eerste uitgangspunt voor het bestemmingsplan;
  • In verband met het ruimtelijk en functioneel belang van de groenstroken is bebouwing uitgesloten;
  • Functies zoals paden en speelvoorzieningen zijn in de groenstroken in ondergeschikte mate mogelijk.