direct naar inhoud van 3.8 Water
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.8 Water

3.8.1 Ruimtelijke en functionele structuur

De belangrijkste waterstructuur die invloed heeft op het plangebied is de IJssel. Deze rivier is niet gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan Kleine kernen, maar grenst wel aan de kernen Welsum en Herxen. De IJssel heeft een belangrijke functie met betrekking tot de waterafvoer en de binnenvaart. De IJssel is al in grote mate gekanaliseerd, maar kent nog enige meandering. Aan weerszijden van de IJssel bevinden zich uiterwaarden met daarin agrarische gebieden (weiland).

De uiterwaarden en het binnendijkse gebied worden van elkaar gescheiden door hoge (winter)dijken.

Naast de IJssel is de Soestwetering, die westelijk langs Boerhaar loopt, een waterstructuur die invloed heeft op het plangebied. De Soestwetering is een hoofdwatergang die van belang is voor de waterafvoer van een groot deel van Overijssel. De Soestwetering ligt niet in het plangebied. Aan weerszijden van de Soestwetering ligt een klein dijklichaam.

In Elshof liggen de Nieuwe Wetering en een kleinere aftakking ervan. Ook deze waterstructuren hebben een afwateringsfunctie. De Nieuwe Wetering en de aftakking ervan hebben natuurlijke oevers.

3.8.2 Beleid

De wateropgave blijft constant aandacht vragen en water is een belangrijk ordenend principe. Qua beleid wordt aangesloten bij het beleid van het Waterschap Groot Salland, dat van toepassing is op de kernen Herxen, Elshof, Boerhaar en Den Nul. Welsum ligt in het beheersgebied van het Waterschap Veluwe.

In de gehele gemeente geldt het principe vasthouden-bergen-afvoeren. De (grotere) watergangen in de kernen van het plangebied zijn van belang voor de opvang en afvoer van water. Daarbij horen onder andere de IJssel, de Soestwetering (bij Boerhaar) en de Nieuwe Wetering (door Elshof). In de kernen zijn ook kleinere watergangen aanwezig die van belang kunnen zijn voor de afwatering van het gebied.

Naast de afwateringsfunctie heeft de Soestwetering nog een functie als ecologische hoofdstructuur. Ook de IJssel met de bijbehorende uiterwaarden behoort tot de ecologische hoofdstructuur.

3.8.3 Uitgangspunten bestemmingsplan water
  • De bestaande situatie en geldende juridisch-planologische regeling zijn een eerste uitgangspunt voor het bestemmingsplan;
  • De grotere waterlopen hebben een belangrijke afvoer- en opvangfunctie. Deze worden in zekere mate in dit bestemmingsplan beschermd, bijvoorbeeld door mogelijkheden tot demping tegen te gaan. Bebouwing is binnen de bestemming daarom niet toegestaan. Specifieke bouwwerken (geen gebouwen), ten behoeve van de waterfunctie, zoals bijvoorbeeld bruggen en duikers, zijn bij recht mogelijk gemaakt;
  • Een eigen regeling wordt gegeven voor de bescherming van de waterkeringen langs waterstructuren en daarbij horende kern- en vrijwaringszone, zoals langs de IJssel;
  • Voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voordat de vergunning verleend kan worden, moet contact worden opgenomen met de beheerder/eigenaar van de waterloop.