direct naar inhoud van 3.9 Overige (specifieke) functies en te beschermen waarden
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.9 Overige (specifieke) functies en te beschermen waarden

3.9.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Naast de hiervoor beschreven functies, zijn er ook enkele specifieke functies in de kernen te vinden.

Een eerste belangrijke functie betreft de dijklichamen langs die waterstructuren IJssel en Soestwetering. Deze dijklichamen moeten bescherming bieden tegen mogelijk hoog water in de genoemde wateren. De dijklichamen zijn te vinden in de kernen Welsum, Herxen en Boerhaar.

In het plangebied zijn enkele karakteristieke panden en waardevolle erven aanwezig. Het Oversticht heeft hiervoor een inventarisatie gedaan, deze is opgenomen in bijlage 1. Hier vallen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en overige karakteristieke gebouwen onder.

De Rijksmonumenten worden beschermd door de Monumentenwet 1988 en hoeven daarom geen specifieke regeling in het bestemmingsplan. De volgende Rijksmonumenten zijn in de kernen in het plangebied bekend:

  • kerk (incl. toren en dienstwoning), Boerhaar 41 te Boerhaar;
  • boerderij, IJsseldijk 63 te Welsum;
  • molen, IJsseldijk 65 te Welsum;
  • kerk (incl. toren), Zijlweg 5 te Welsum.

De gemeentelijke monumenten worden beschermd door de gemeentelijke monumentenverordening en ook daarvoor hoeft geen regeling in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Er is één gemeentelijk monument in het plangebied, namelijk een boerderij aan de Kerklaan 2 te Welsum.

Deze bebouwing heeft geen officiële bescherming door middel van wetgeving of beleid. De gemeente heeft aangegeven deze bebouwing door middel van het bestemmingsplan enige bescherming te willen geven door het opnemen van een omgevingsvergunningplicht voor het slopen van bouwwerken.

3.9.2 Uitgangspunten bestemmingsplan overige (specifieke) functies
  • De gebieden met archeologische (verwachtings)waarden hebben een beschermende dubbelbestemming gekregen.
  • Vanwege het functionele belang van de waterkeringen in het plangebied, zijn deze specifiek bestemd. Dit geldt ook voor eventuele vrijwaringszones langs waterstructuren en waterkeringen;
  • In de (dubbel)bestemming voor de waterkeringen is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden opgenomen, waarmee bijvoorbeeld de cultuurhistorische en/of landschappelijke functie van de waterkering wordt beschermd. Voor de bescherming van waterbelangen biedt de Keur voldoende mogelijkheden, een watervergunning kan nodig zijn;
  • Rond nog in werking zijnde molens is een aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' opgenomen. In het plangebied is dit van toepassing bij de molen van Welsum;
  • De karakteristieke panden hebben een specifieke aanduiding. Hierin zijn onder voorwaarden extra functies toegestaan.
  • De rijks- en gemeentelijke monumenten hebben geen specifieke regeling, omdat deze al op een andere wijze beschermd zijn.