direct naar inhoud van 2.8 Gemengd
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.8 Gemengd

Doel

De bestemming "Gemengd" is bedoeld voor het behoud van de gemengde functie op bepaalde gronden en in gebouwen.

Functionele mogelijkheden

Op de gronden en in de gebouwen binnen deze bestemming zijn, naast woningen, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. De oppervlakte van deze laatste twee functies is beperkt. Er is sprake van maximaal 150 m2 detailhandel en/of maximaal 150 m2 maatschappelijke voorzieningen. Het maximum aantal woningen per bouwvlak is beperkt (specifieke gebruiksregels) tot het aantal dat op de verbeelding is aangeduid.

Specifiekere functies, in dit bestemmingsplan een atelier, worden aangeduid met de functieaanduiding 'atelier'. Hierdoor blijven bestaande ateliers mogelijk.

Andere, bij de hoofdfunctie horende voorzieningen, zijn ook mogelijk binnen de bestemming. Daarbij gaat het om gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen. Door dit mogelijk te maken, kunnen de gronden en gebouwen maximaal benut worden.

Bouwmogelijkheden gebouwen en overkappingen

Op de verbeelding van het plan zijn het bouwvlak, de maximale goot- en bouwhoogte aangeduid. De gebouwen en overkappingen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd en mogen niet hoger dan de aangeduide maximale goot- en bouwhoogte. In sommige gevallen is alleen sprake van een maximale bouwhoogte, hier is dus ook een plat dak toegestaan. Door deze regeling kan het bestaande ruimtelijke beeld behouden blijven.

Bouwmogelijkheden aan- en uitbouwen en bijgebouwen

De aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd. Om te voorkomen dat een te dicht bebouwingsbeeld ontstaat is de maatgeving van dit type bebouwing beperkt in de regels van de bestemming. Bij rijwoningen mag maximaal 50 m2 en bij (half)vrijstaande woningen mag maximaal 70 m2 bij een hoofdgebouw worden gebouwd. Daarbij geldt bovendien een maximaal bebouwingspercentage van 50% van de oppervlakte van het achtererf. Ook de goothoogte en bouwhoogte zijn beperkt. Hierdoor blijft deze bebouwing ruimtelijk ondergeschikt aan de hoofdgebouwen.

Wanneer bebouwing op dit moment al groter is dan de genoemde afmetingen, dan mogen deze blijven bestaan. Hierdoor kan de bestaande situatie behouden blijven.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen is een maximale hoogte van 2,00 meter mogelijk. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 5,00 meter hoog zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kleinschalig bouwwerk als een vlaggenmast. Wanneer een dergelijk bouwwerk 5,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan detailhandel en horeca

- Omgevingsaspecten