direct naar inhoud van 2.7 Bos
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.7 Bos

Doel

Het doel van de bestemming "Bos" is het behoud van grotere aaneengesloten oppervlakten groen, met daarin hoofdzakelijk bomenbeplanting.

Functionele mogelijkheden

De gronden zijn, in verband met het doel van de bestemming, bestemd voor bos en bebossing. Om de bossen open te stellen voor recreatief medegebruik, wordt dit - in extensieve vorm - toegestaan.

Andere, bij het bos of de recreatieve functie horende voorzieningen zijn ook mogelijk binnen de bestemming. Daarbij gaat het om andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Bouwen van gebouwen is binnen de bestemming niet toegestaan. Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

Zowel de erf- en terreinafscheidingen als de overige andere bouwwerken mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. Hierdoor is het mogelijk een lage afrastering om de gronden te realiseren, waardoor deze enige afscherming hebben. Andere bouwwerken mogen maximaal 3,00 meter hoog worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleinschalige nutsvoorzieningen.

Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden zijn omgevingsvergunningsregels opgenomen. Dit is bijvoorbeeld nodig voor het kappen van bomen. Voordat de omgevingsvergunning verleend kan worden, moet uit toetsing van de hieraan gekoppelde regels blijken dat het de landschappelijke waarden niet aantast.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan groen

- Omgevingsaspecten