direct naar inhoud van 2.6 Bedrijventerrein
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.6 Bedrijventerrein

Doel

De bestemming "Bedrijventerrein" maakt het mogelijk dat het bedrijventerrein bij Boerhaar blijft bestaan en ook als één aaneengesloten terrein kan blijven functioneren.

Functionele mogelijkheden

Het uitgangspunt is bedrijven mogelijk te maken met milieucategorieën 1 en 2. Deze worden dan ook bij recht mogelijk gemaakt. Bestaande bedrijven met een hogere categorie (3.1) kunnen blijven bestaan, maar alleen op de locatie waarop zij zich nu bevinden. Deze bedrijven zijn specifiek aangeduid. Ter plaatse van die aangeduide percelen mogen uiteraard ook bedrijven in lagere categorieën komen.

Bij de bedrijven, waar al een bedrijfswoning is gebouwd, wordt deze bedrijfswoning specifiek aangeduid. Wanneer geen sprake is van een bedrijfswoning, wordt deze niet bij recht mogelijk gemaakt. Door het tegengaan van (nieuwe) bedrijfswoningen, worden omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering beperkt.

Het hoofddoel is op het bedrijventerrein alleen bedrijven mogelijk te maken die in de Bedrijvenlijst zijn opgenomen. Bestaande afwijkende functies (bijvoorbeeld detailhandelsvormen) kunnen blijven bestaan, deze hebben een specifieke aanduiding. Productiegebonden detailhandel kan met een binnenplanse omgevingsvergunning worden toegestaan.

Andere, bij het bedrijventerrein horende voorzieningen zijn ook mogelijk binnen de bestemming. Daarbij gaat het om gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, erven en parkeervoorzieningen. Door dit mogelijk te maken kan een volwaardig bedrijf uitgeoefend worden.

Bouwmogelijkheden gebouwen

In het bestemmingsvlak is een percentage opgenomen, dat het maximaal te bebouwen percentage (van het gehele bouwperceel) oppervlak aangeeft. Dit geldt voor alle gebouwen en overkappingen die in het bouwvlak mogelijk zijn. Door de maximale oppervlakte te beperken, wordt voorkomen dat te weinig oppervlakte overblijft voor andere bij de bedrijfsfunctie horende voorzieningen (bijvoorbeeld parkeren).

In het zuidelijk deel van het bedrijventerrein is een aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing' opgenomen. Hier mag geen enkele vorm van bebouwing worden geplaatst. Dit heeft te maken met het behoud van een buffer naar het zuidelijk van het bedrijventerrein gelegen woongebied.

Bouwmogelijkheden bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor bedrijfsgebouwen en overkappingen is alleen een maximale goot- en bouwhoogte geregeld. Hiervoor is geen standaardmaat aan te geven, deze is per bedrijf bepaald. De uitgangspunten hiervoor zijn de bestaande situatie en planologische mogelijkheden.

Bouwmogelijkheden bedrijfswoningen

Voor de bouwmogelijkheden van bedrijfswoningen is niet gerefereerd aan de 'gewone' woningen in het plangebied, maar is per perceel maatwerk geleverd. Daarbij is uitgegaan van de bestaande maatvoering. De bedrijfswoning moet binnen het met 'bedrijfswoning' aangeduide vlak worden gebouwd. De maximale goot- en bouwhoogte zijn per bedrijfswoning bepaald.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen mag het maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 5,00 meter zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kleinschalig bouwwerk als een vlaggenmast. Wanneer een dergelijk bouwwerk 5,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.

Flexibiliteitsbepalingen

In deze bestemming zijn regels voor het afwijken van de bouwregels en van de gebruiksregels opgenomen. Deze regels zijn opgenomen om, na verlening van een omgevingsvergunning en wanneer voldaan is aan de toetsingscriteria, meer mogelijkheden te geven voor bebouwing en gebruik binnen de bestemming. Bij een ander gebruik gaat het om bedrijven die niet in de Bedrijvenlijst zijn opgenomen, maar wel daarmee vergelijkbaar zijn qua functie milieuzonering.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan bedrijvigheid

- Omgevingsaspecten