direct naar inhoud van 2.12 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.12 Maatschappelijk - Begraafplaats

Doel

De bestemming "Maatschappelijk - Begraafplaats" is bedoeld voor het behoud van de in het plangebied voorkomende begraafplaatsen.

Functionele mogelijkheden

In deze bestemming wordt alleen een begraafplaats met de daarbij horende gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen. Hierdoor wordt flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming gegarandeerd.

Bouwmogelijkheden gebouwen

Voor de begraafplaats zijn gebouwen mogelijk, mits deze in het bouwvlak worden gebouwd. De maximale goot- en bouwhoogte zijn op de ruimtelijke verbeelding opgenomen. De bestaande bebouwing blijft mogelijk. Uitbreiding van bebouwing wordt voorkomen, waardoor de hoofdfunctie op een goede wijze uitgeoefend kan worden.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met de beveiliging van een perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 2,50 meter hoog zijn. Door een beperkte hoogte aan te houden, is de impact op de omgeving klein.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan maatschappelijke functies

- Omgevingsaspecten