direct naar inhoud van 2.2 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.2 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

Doel

Het doel van de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschapswaarden" is het behoud, de versterking en de ontwikkeling van de landschappelijke waarde(n) van de gronden. Deze komen tot uitdrukking in het reliëf, de kleinschaligheid, de openheid en de beplantingselementen (houtsingels en houtwallen).

Functionele mogelijkheden

De hoofdfunctie van de gronden met deze bestemming is agrarische cultuurgrond. Het gebruik van de gronden voor de teelt van ruwvoeder (bijvoorbeeld maïs) is uitgesloten. Dit, naast het behoud van de functie, ook in verband met het ruimtelijk beeld.

De agrarische gronden mogen ook gebruikt worden voor recreatieve doeleinden in de vorm van voet-, fiets- en ruiterpaden.

Binnen de bestemming zijn ook andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, ontsluitingswegen en paden mogelijk. Door dit toe te staan worden maximale mogelijkheden geboden voor de hoofdfunctie.

Bouwmogelijkheden

Het is alleen mogelijk om andere bouwwerken te bouwen. Daarbij kan het gaan om erf- en terreinafscheidingen met een maximale bouwhoogte van 1,00 meter of om overige andere bouwwerken met een maximale bouwhoogte van 3,00 meter. De bouwwerken kunnen nodig zijn voor de afrastering van het agrarisch perceel voor bijvoorbeeld het houden van vee. Hierdoor kan de hoofdfunctie goed uitgeoefend kan worden.

Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden zijn omgevingsvergunningsregels opgenomen. Dit is nodig voor bijvoorbeeld het kappen van bomen. Als toetsingscriterium is opgenomen dat door de verlening van de omgevingsvergunning geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van het gebied. Hierdoor biedt het bestemmingsplan enige flexibiliteit, maar blijft de bescherming van de landschappelijke waarden voorop lopen.

Achtergrondinformatie

- Omgevingsaspecten