direct naar inhoud van 2.3 Bedrijf
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.3 Bedrijf

Doel

Het doel van de bestemming "Bedrijf" is de bedrijvigheid van solitaire bedrijven in het plangebied te behouden.

Functionele mogelijkheden

Om te voorkomen dat door de bedrijven overlast veroorzaakt wordt, zijn alleen bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 bij recht toegestaan. De bedrijfsbranches die mogelijk zijn binnen de bestemming zijn opgenomen in de Bedrijvenlijst die opgenomen is bij de regels. Door deze te beperken kan voor de in de buurt liggende woningen een goed leefklimaat behouden blijven.

Het kan voorkomen dat een bedrijf niet binnen de milieucategorieën 1 en 2 past, of niet is opgenomen in de Bedrijvenlijst. Wanneer de wens is dit bestaande bedrijf te behouden, dan wordt deze specifiek aangeduid. In dit bestemmingsplan is daar sprake van bij het in het plangebied aanwezige vleesverwerkende bedrijf.

Per bedrijf is één bedrijfswoning mogelijk. Bij de bedrijfswoningen zijn bijgebouwen toegestaan. De bijgebouwen zijn geen bedrijfsgebouwen en moeten ten dienste staan van de woonfunctie. Bedrijfswoningen zijn alleen toegestaan wanneer op de verbeelding een aanduiding 'bedrijfswoning' aanwezig is.

Binnen de bestemming zijn ook bij de bestemming horende andere functies en voorzieningen toegestaan. Daarbij kan gedacht worden aan gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen. Hierdoor kan de bedrijfsfunctie optimaal worden uitgeoefend.

Door middel van specifieke gebruiksregels wordt voorkomen dat de gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming worden gebruikt. Dit geldt voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven, detailhandel en bedrijven die niet genoemd zijn in de bedrijvenlijst die opgenomen is bij de regels. Door deze uit te sluiten, kan voor de omliggende woningen een goed woonklimaat worden gehandhaafd.

Meer dan één bedrijfswoning is uitgesloten door middel van de specifieke gebruiksregels. Ook bewoning van vrijstaande bijgebouwen en bedrijfsbebouwing is via deze regels uitgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat meer woningen toegevoegd worden.

Bouwmogelijkheden bedrijfsgebouwen en overkappingen

Om het bestaande beeld te handhaven is bedrijfsbebouwing alleen binnen het aangeduide bouwvlak toegestaan. Voor de goot- en bouwhoogte van de bedrijfsbebouwing wordt geen standaardmaat genoemd, deze is per bedrijf bepaald. In sommige gevallen is alleen sprake van een maximale bouwhoogte, hier is een plat dak mogelijk. De uitgangspunten hiervoor zijn de bestaande situatie en planologische mogelijkheden.

Bouwmogelijkheden bedrijfswoningen

Voor de bouwmogelijkheden van bedrijfswoningen is niet gerefereerd aan de 'gewone' woningen in het plangebied, maar is per perceel maatwerk geleverd. Daarbij is uitgegaan van het behoud van de bestaande maatvoering. De bedrijfswoning moet binnen het aangeduide gebied ('bedrijfswoning') worden gebouwd. De maatvoering van goot- en bouwhoogte zijn per bedrijfswoning bepaald.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen mag het maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen maximaal 5,00 meter hoog zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kleinschalig bouwwerk als een vlaggenmast. Wanneer een dergelijk bouwwerk 5,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.

Flexibiliteitsbepalingen

Voor de nodige flexibiliteit in het gebruik van bedrijfsgronden is afwijking van de gebruiksregels van de bestemming mogelijk. Afwijking is mogelijk voor bedrijven die niet genoemd zijn in de Bedrijvenlijst, maar daarmee wel vergelijkbaar zijn. Een vereiste daarbij is dat het gaat om bedrijven tot een milieucategorie van maximaal 3.1, mits aangetoond wordt dat deze feitelijk een lagere milieubelasting heeft. Een andere vereiste is dat het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven zijn.

Afwijking is alleen mogelijk wanneer voldaan wordt aan in de regels opgenomen toetsingscriteria.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan bedrijvigheid

- Omgevingsaspecten