direct naar inhoud van 2.4 Bedrijf - Brandweer
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.4 Bedrijf - Brandweer

Doel

Het doel van de bestemming "Bedrijf - Brandweer" is de bestaande brandweerkazerne in het plangebied te behouden.

Functionele mogelijkheden

De gronden zijn bedoeld voor een brandweerkazerne en mogen niet gebruikt worden voor andersoortige bedrijven (specifieke gebruiksregels).

Binnen de bestemming zijn ook bij de bestemming horende andere functies en voorzieningen toegestaan. Daarbij kan gedacht worden aan gebouwen, andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen. Hierdoor kan de bedrijfsfunctie optimaal worden uitgeoefend.

Bouwmogelijkheden bedrijfsgebouwen en overkappingen

Om het bestaande beeld te handhaven zijn bedrijfsgebouwen en overkappingen alleen binnen het aangeduide bouwvlak toegestaan. Voor de goot- en bouwhoogte van de bedrijfsbebouwing wordt geen standaardmaat genoemd, deze is per bedrijf bepaald. De uitgangspunten hiervoor zijn de bestaande situatie en planologische mogelijkheden.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen mag het maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 5,00 meter zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kleinschalig bouwwerk als een vlaggenmast. Wanneer een dergelijk bouwwerk 5,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan bedrijvigheid

- Omgevingsaspecten