direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

Artikel 5 Gemengd

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteitenzijn aangeduid als categorie 1 of 2;
 • b. volumineuze detailhandel met een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 700 m² per vestiging, tot een gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte van 2500 m²;
 • c. publiekgerichte dienstverlening;
 • d. maatschappelijke voorzieningen;
 • e. recreatieve voorzieningen;
 • f. kantoren;
 • g. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • h. ten hoogste één standplaats voor een mobiel verkooppunt voor verbruiksartikelen en etenswaren;
 • i. wegen, paden en parkeervoorzieningen ten dienste van en behorende bij deze bestemming;
 • j. groenvoorzieningen,
 • k. watergangen en waterpartijen;
 • l. bij een en ander behorende overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. één bedrijfswoning met daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en op de direct daaraan grenzende gronden;
 • c. andere bouwwerken, zoals palen, masten, luifels, erf- of perceelafscheidingen, technische installaties en reclamezuilen.
5.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 5.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel ten hoogste 80% bedragen en ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' ten hoogste zoveel als is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen als bedoeld in sublid 5.2.1, onder a, mag niet meer dan 10 m bedragen en ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen als bedoeld in sublid 5.2.1, onder a, niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte van de bedrijfswoning niet meer bedragen dan is aangegeven en de dakhelling niet minder dan 30º en niet meer dan 60º;
 • g. bij een bedrijfswoning behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend achter het verlengde van de voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • h. van bij een bedrijfswoning behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mag:
  • 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de perceelsgrens wordt gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 70 m² bedragen;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen;
 • i. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten, schoorstenen   40 m  
luifels   5 m  
loopbruggen   6 m  
erf- of perceelafscheidingen   2,5 m  
overige andere bouwwerken   10 m  
5.3 Wijzigingsbevoegdheid
5.3.1 Wijziging toestaan wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' en ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3', de aanduiding 'wonen' wordt aangegeven, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geschiedt op basis van een deugdelijk onderbouwd bouw- en/of inrichtingsplan van de rechthebbenden en/of de initiatiefnemers ten aanzien van de betreffende gronden;
 • b. het aantal woningen mag ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' niet meer dan 15 bedragen, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' niet meer dan 5 en ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' niet meer dan 5;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is wonen toegestaan, uitsluitend in bouwlagen boven de begane grondbouwlaag;
 • d. de situering van de aanduiding 'wonen' dient zo te geschieden dat op geen van de gevels van de woningen, bij voltooiing, de geluidbelasting de ter plaatse toegestane grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder overschrijdt;
 • e. bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1, 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' of 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' van de betreffende gronden verwijderd.