direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Rijksstraatweg 9 te Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP20120037-0301

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. Door het sluiten van de overeenkomst is het kostenverhaal verzekerd, waardoor er conform artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.

Partijen bij de overeenkomst zijn het volgende overeengekomen:

  • De exploitant zal op basis van de financiĆ«le bepalingen zoals vastgelegd in de overeenkomst de ontwikkeling en de realisatie van de exploitatie ter hand nemen.
  • De exploitant zal het exploitatiegebied gebruiksrijp maken en heeft het recht de bebouwing, voorzover deze niet onder de saneringsplicht valt, in gebruik voort te zetten als woning met bijbehorende bijgebouw.
  • De gemeente heeft een inspanningsverplichting om het planologisch mogelijk te maken dat op de gegeven locatie, ter compensatie van de sanering van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, een woning wordt gerealiseerd.
  • Eventuele planschade komt voor rekening van de exploitant.