direct naar inhoud van 3.4 Structuurvisie Olst-Wijhe
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

3.4 Structuurvisie Olst-Wijhe

Met de Structuurvisie Olst-Wijhe (2009), met als titel "Versterken van een dijk van een gemeente", positioneert Olst-Wijhe zich als een dynamisch gebied in de luwte tussen twee netwerksteden (Zwolle en Deventer), waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. De structuurvisie (toekomstvisie) vormt een samenhangend ontwikkelingsbeeld voor de gemeente in 2025. In de toekomstvisie zijn bouwstenen beschreven die het fundament voor de toekomstvisie vormen. Het gaat om de volgende bouwstenen: water als drager van de structuur, kwaliteit en diversiteit van ecologie en natuur, landschap en cultuurhistorie, goed bereikbaar in de regio, een brede en gezonde landbouw, wonen als krachtig middel voor een vitale gemeente, een brede economische structuur en recreatie en toerisme als kwalitatieve groeimarkt. Per bouwsteen is aangegeven wat de belangrijkste (beleids)kaders zijn en welke keuzes gemaakt worden.

Over de landbouw staat in de structuurvisie vermeld dat de schaalvergroting in de melkveehouderij, biologische landbouw en de intensieve veehouderij om ruime en efficiënte kavels vraagt. In de structuurvisie zijn de landbouwontwikkelingsgebieden uit het reconstructieplan één-op-één overgenomen. Het plangebied maakt op de beleidskaart van de structuurvisie dan ook deel uit van landbouwontwikkelingsgebied.

In de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) staat de intensieve veehouderij centraal. Het huidige reconstructiebeleid wordt gecontinueerd. Voor de LOG's zijn gemeentelijke visies ontwikkeld. De landschappelijke inpassing van de bedrijfsgebouwen is daarbij van belang. De LOG-visie Middel wordt in paragraaf 3.6 behandeld.

De gemeente Olst-Wijhe heeft een geactualiseerde Structuurvisie vastgesteld op 12 december 2011.De actualisatie heeft vooral betrekking op de aanpassing van het woningbouwprogramma. De actualisatie heeft geen betrekking op de ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.