direct naar inhoud van 3.6 Visie landbouwontwikkelingsgebied Middel
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

3.6 Visie landbouwontwikkelingsgebied Middel

Het gebied Middel is in het Reconstructieplan Salland-Twente aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Het plangebied maakt deel uit van het LOG Middel (zie ook pragraaf 1.5 Situering van het plangebied).

Het reconstructieplan geeft hoofdlijnen voor de gewenste ontwikkelingen in landbouwontwikkelingsgebied (zie ookparagraaf 3.3). Het is aan de gemeenten nadere invulling aan de hoofdlijnen te geven. De gemeente Olst-Wijhe heeft de Visie landbouwontwikkelingsgebied Middel (2009) opgesteld. Door middel van deze visie heeft de gemeente een instrument in handen om individuele aanvragen te toetsen, weten landbouwbedrijven waaraan hun aanvragen moeten voldoen en krijgen bewoners inzicht in de ontwikkelings(on)mogelijkheden in hun omgeving.

In hoofdstuk 5 van de LOG-visie Middel wordt beschreven hoe omgegaan wordt met bestaande agrarische bedrijven en welke ruimte geboden wordt aan de nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Voor bestaande agrarische bedrijven zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

  • er dient ruimte te blijven voor de groei van de bestaande bedrijven;
  • groei van bestaande bedrijven, hervestiging en nieuwvestiging dient te voldoen aan de wettelijke eisen die er zijn vanuit onder andere milieu, ruimtelijke ordening en volksgezondheid;
  • de standaard geurnorm vanuit de Wet geurhinder en veehouderij wordt gehanteerd;
  • voorafgaand aan de uitbreiding dient een uitgewerkt landschapsplan te worden overlegd;
  • in het bestemmingsplan buitengebied wordt een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen teneinde te groeien tot een maximale omvang van 2 hectare;
  • onder strikte voorwaarden mogen bedrijven groeien tot een maximale omvang van 2,5 hectare.

Het LOG is op de visiekaart behorende bij de LOG-visie, onderverdeeld in drie zones (zie afbeelding hierna). Het plangebied Middelerstraat 4 maakt onderdeel uit van de paarse zone. In de paarse gebieden bestaat de mogelijkheid om een bestaand bouwblok of bestaande burgerwoning om te zetten naar een intensieve veehouderij. Gelet op het gegeven dat het voorliggende bestemmingsplan de uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij betreft wordt niet nader ingegaan op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden binnen de paarse gebieden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301_0004.jpg"

Afbeelding: Visiekaart LOG Middel.

In de LOG-visie Middel wordt ook aangegeven aan welke landschappelijke voorwaarden uitbreidingen en nieuwvestigingen van agrarische bedrijven moeten voldoen. Daartoe zijn de deelgebieden uit het Landschapsontwikkelingsplan (zie afbeelding paragraaf 3.5) verder verfijnd tot de kaart, die hierna is weergegeven. Per deelgebied zijn inpassingsprincipes opgesteld. Voor het plangebied geldt het principe "mengelgronden". Randvoorwaarden voor de erfinrichting zijn onder andere: erf heeft gedraaide ligging ten opzichte van de weg, aanplanten solitaire bomen op erf en langs weg, de kleuren van de bedrijfsgebouwen dienen gedekt te zijn en het gebruik van glimmende materialen is niet toegestaan. Verder wordt in de LOG-visie nog vermeld dat om de erven tot hun recht te laten komen in een groter geheel, het van belang is dat de bewoningsassen in het gebied versterkt worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301_0005.jpg"

Afbeelding: Deelgebieden landschappelijke inpassing LOG Middel.