direct naar inhoud van 3.7 Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe (ontwerp)
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

3.7 Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe (ontwerp)

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken samen aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor heel Salland. Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden met behoud en versterking van het waardevolle landschap van Salland vormen de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), zie paragraaf 3.5, is leidend voor het bestemmingsplan buitengebied en vormt de richtlijn voor ontwikkelingen. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe heeft van 16 september tot en met 27 oktober 2011 ter inzage gelegen.

Toegekende bestemmingen/aanduidingen

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe heeft het plangebied de bestemming "Agrarisch" (A). Het bebouwde perceel Middelerstraat 4 heeft een agrarisch bouwvlak met de aanduiding "intensieve veehouderij" en "karakteristiek". Op onderstaande afbeelding is een fragment van de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301_0006.png"

Afbeelding: Fragment ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe.

Bouwvlakken met de aanduiding "intensieve veehouderij" zijn bestemd voor de uitoefening van een intensieve veehouderij. Ter plaatse van de aanduiding "karakteristiek" kunnen nader eisen gesteld worden aan de situering en/of de lengte-breedteverhouding van nieuw te bouwen bebouwing en de nokrichting van de kappen van gebouwen, teneinde een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke situatie van zowel de bebouwing onderling als ten opzichte van het karakteristieke pand te verzekeren. Met het in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe toegekende agrarisch bouwvlak is uitbreiding met bebouwing mogelijk aan de zuid- en oostkant van de huidige bebouwing. Een uitbreiding aan de overzijde van de Middelerstraat behoort op basis van het ontwerpbestemmingsplan niet tot de mogelijkheden.

Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het vergroten van agrarische bouwvlakken

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is binnen de bestemming "Agrarisch" een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het vergroten van agrarische bouwvlakken (onder 3.7.2 van de regels). De volgende voorwaarden worden hierbij gehanteerd:

  • a. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak is alleen toelaatbaar voor zover een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;
  • b. de noodzaak tot uitbreiding dient aangetoond te worden door middel van een bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom sloop en herbouw van bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort;
  • c. de vergroting van het bouwvlak dient milieuhygiĆ«nisch inpasbaar te zijn;
  • d. bouwvlakken ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' waar tevens de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' geldt, mogen ten behoeve van de uitbreiding van de intensieve veehouderijtak worden vergroot tot ten hoogste 1,5 ha;
  • e. bouwvlakken ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' geldt, mogen ten behoeve van de uitbreiding van een grondgebonden agrarische productietak worden vergroot tot ten hoogste 2 ha;
  • f. bouwvlakken ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' mogen worden vergroot tot ten hoogste 1 ha;
  • g. overige bouwvlakken mogen worden vergroot tot ten hoogste 2 ha;
  • h. indien het bouwvlak vergroot wordt tot 1,5 ha, dient er voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing;
  • i. indien het bouwvlak tot meer dan 1,5 ha vergroot wordt, dient door middel van een inrichtingsplan aangetoond te worden dat sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een toename van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied conform de richtlijnen uit het Landschapsontwikkelingsplan.

Voor het bouwvlak geldt de aanduiding "reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied". Dit betekent dat het bouwvlak Middelerstraat 4 binnenplans zou mogen worden vergroot tot ten hoogste 2 hectare.