direct naar inhoud van 3.5 Landschapsontwikkelingsplan Deventer, Olst-Wijhe en Raalte
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

3.5 Landschapsontwikkelingsplan Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben een Landschapsontwikkelingsplan (LOP, 2008) opgesteld met als doel een gezamenlijk kader te hebben, op basis waarvan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied kunnen worden beoordeeld. Het LOP is een belangrijke onderlegger voor de in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied van de drie gemeenten.

In de ontwerp-actualisatie van de Structuurvisie Olst-Wijhe (zie ook 3.4) wordt het LOP als integraal onderdeel van de gemeentelijke structuurvisie aangewezen, dit is van belang om in ruimtelijke overeenkomsten bijdragen te kunnen vragen voor realisatie van doelen uit het LOP.

Een belangrijk onderdeel van het LOP is de LOP-visie "Een plus voor het landschap". In deze visie wordt het toekomstbeeld voor het buitengebied geschetst. Vanuit de visie wordt duidelijk welke ontwikkelingen op welke wijze passen in het landschap en hoe het karakter van het landschap versterkt kan worden.

Het plangebied van dit bestemmingsplan maakt op de visiekaart deel uit van het deelgebied kommenlandschap (onderdeel van het rivierenlandschap). Het kommenlandschap is in lichtblauw aangegeven. In onderstaand is een fragment van de visiekaart opgenomen. Voor het plangebied geldt tevens de structuurdrager mengelgronden (de verticale groene strepen).

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301_0003.png"

Afbeelding: Fragment visiekaart Landschapsontwikkelingsplan.

Het komgebied van Salland ligt op de overgang van het rivierengebied naar het dekzandlandschap. Het gebied wordt gekarakteriseerd door een afwisseling tussen open lagere delen tegenover de beslotenheid van bochtige beplante wegen en boerderijen op de hogere oost-west gerichte gronden (mengelgronden).

Het landschap van Salland wordt afwisselender en beter leesbaar wanneer de verschillen tussen de laaggelegen open gebieden en verdichte ruggen wordt versterkt. Het landschapsbeleid is gericht op behouden en versterken van deze karakteristiek.

De visie van het Landschapsontwikkelingsplan is om bij belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in het gebied de meerwaarde te zoeken voor het landschap. Nieuwe ontwikkelingen dienen bij te dragen aan de versterking van het landschap. Hiertoe is per "motor" (ontwikkeling) kort de ruimtelijke opgave benoemd. Eén van de ontwikkeling is de schaalvergroting van de erven (in de landbouw). De aanknopingspunten voor ontwikkeling van bestaande en nieuwe erven liggen in de kenmerken van het omringende landschap. Voor het kommenlandschap wordt het volgende aangegeven: ruimtelijk versterken van de mengelgronden door beplantingen en nieuwe bedrijven, passend in de maat en schaal van het landschap.

Bij de begeleiding van de opmaak van landschapsplannen voor deze moderne erven zullen de gemeenten aandacht besteden aan de ontwikkeling van een relatie tussen erf en landschap door middel van bij het landschapstype passende beplantingsvormen, erfindeling en sortimentskeuze. Het landschapsplan dient voorstellen te bevatten voor het samenspel (inpassing) van de grote gebouwen met robuuste beplantingen. Oplossingen kunnen in deze gevallen niet steeds binnen de krappe contour van de erven worden gevonden. Bosjes, kavelgrens- en wegbeplantingen horen deel uit te maken van het landschapsplan.