direct naar inhoud van 2.23 Waarde - Archeologie 1 en 2
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.23 Waarde - Archeologie 1 en 2

Doel

De dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 1" en "Waarde - Archeologie 2" hebben tot doel de archeologische (verwachtings)waarden te beschermen.

Functionele mogelijkheden

Naast de andere op de gronden voorkomende toegestane functies (bestemmingen), zijn de gronden ook bedoeld voor de bescherming van archeologische (verwachtings)waarden. Er gelden hiervoor beperkingen.

Bouwmogelijkheden

Om de archeologische waardevolle gebieden veilig te stellen, gelden er op deze gronden beperkingen ten aanzien van het bouwen voor de met deze bestemming samenvallende bestemmingen. Bouwen is uitsluitend toegestaan indien uit onderzoek blijkt dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn of dat de waarden voldoende worden veiliggesteld.

Omgevingsvergunning

Daarnaast geldt er een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. De regeling is niet van toepassing op bestaande bouwwerken voor zover ingeval van herbouw gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundamenten. In alle overige gevallen is de regeling van toepassing op het oprichten van nieuwe bebouwing of uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 50 cm met een groter oppervlak dan 100 m² (Waarde - Archeologie - 1) en 250 m² (Waarde -Archeologie - 2). Wanneer sprake is van het oprichten van nieuwe bebouwing dient te allen tijde onderzoek gedaan te worden. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is niet noodzakelijk voor werken en werkzaamheden die betrekking hebben op normaal beheer en onderhoud overeenkomstig de toegekende bestemming.

Achtergrondinformatie

- Overige (specifieke) functies en te beschermen waarden

- Omgevingsaspecten Archeologie