direct naar inhoud van Artikel 13 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

Artikel 13 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Waterstaat - Waterstaatkundige functie ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. de aanleg, de verbetering en het onderhoud van de waterkeringen;
 • b. de afvoer van hoog oppervlaktewater, sedimenten en ijs;
 • c. het bergen van overtollig water ten behoeve van de verruiming van de bergingscapaciteit van één of meer watersystemen;
 • d. de hoogwaterbescherming;
 • e. de waterhuishouding;

met de daarbijbehorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. voorzieningen.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op deze gronden niet anders worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming ' Waterstaat - Waterstaatkundige functie '.

13.2.2 Uitzondering op bouwverbod

In afwijking van het bepaalde in 13.2.1 mogen, indien en voor zover de waterstaatkundige belangen dit toestaan, op de in 13.1 bedoelde gronden, bouwwerken ten dienste van de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschap'. 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap ', ' Natuur ', ' Water ' en ' Wonen' worden gebouwd, met dien verstande dat de regels in de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschap', ' Agrarisch met waarden - Natuur en landschap ', ' Natuur ', Water' en ' Wonen ' van overeenkomstige toepassing zijn, mits:

 • a. geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen, zoals omschreven in 13.1;
 • b. een verklaring van geen bezwaar van het ter plaatse bevoegde waterstaatsgezag wordt verkregen.

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de dubbelbestemming ' Waterstaat - Waterstaatkundige functie ' gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van scheepvaarttekens mag niet meer dan 15 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,50 meter bedragen.

13.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik ten behoeve van een andere bestemming, waardoor een onevenredige afbreuk aan de waterstaatsbelangen wordt gedaan.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.4.1 Verboden werkzaamheden

Indien en voor zover deze gronden samenvallen met gronden, waarvoor in een andere bestemming een omgevingsvergunning vereist is voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, geldt dat de daarin genoemde werken en werkzaamheden, uitsluitend toelaatbaar zijn, mits:

 • a. door die werken of werkzaamheden tevens geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen, zoals omschreven in 13.1 ;
 • b. vooraf advies is ingewonnen van het ter plaatse bevoegde waterstaatsgezag.

13.4.2 Voor Waterstaat - Waterstaatkundige functie

Indien en voor zover deze gronden samenvallen met gronden, waarvoor in een andere bestemming een omgevingsvergunning vereist is voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, geldt dat de daarin genoemde werken en werkzaamheden, voor zover deze althans worden uitgevoerd ter realisering of instandhouding van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie', uitsluitend toelaatbaar zijn, mits door die werken of werkzaamheden, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan één of meer van de in de bestemmingsomschrijving voor die gronden genoemde functies en waarden, met dien verstande dat geen omgevingsvergunning is vereist:

 • a. voor werken of werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van rivierverlichting, bebakeningsvoorwerpen en waterstandsignalerende apparatuur.

13.4.3 Toegestane werkzaamheden

het in artikel 13.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. worden uitgevoerd krachtens een in het kader van de Natuurbeschermingswet vastgesteld beheersplan;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.