direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

6.2 Bestemmingen

6.2.1 Agrarisch

Voor een smalle strook grond ten zuiden van de Omloop is de vigerende bestemming ´Agrarisch´ opgenomen. De reden hiervoor is omdat over deze strook op termijn de verlegging van de Omloop is voorzien. Ten behoeve van deze verlegging is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

6.2.2 Bedrijventerrein

Staat van bedrijfsactiviteiten / milieuzonering

In de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn bedrijven toegestaan die zijn vermeld in bijlage 1 Staat, die deel uitmaakt van de regels.

Door middel van aanduidingen op de verbeelding is bepaald welke categorie bedrijven waar is toegestaan (maximaal categorie 4.1). In de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn bij de diverse bedrijven voor de diverse milieufactoren, zoals geur, stof en geluid, afstandsmaten aangegeven. Het gaat daarbij om afstanden van bedrijven tot woonbebouwing die is gelegen in een "rustige woonwijk" (of uiterlijk op de rand daarvan). De bij een bepaald bedrijf aangegeven grootste afstand is bepalend voor de categorie-indeling:

grootste afstand   categorie  
10 m   1  
30 m   2  
50 m   3.1  
100 m   3.2  
200 m   4.1  


Zo zijn binnen een bestemmingsvlak in de directe nabijheid van woonbebouwing toegestaan die in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 vallen. Op een afstand van 50 m tot 100 m zijn bedrijven in de categorieën 3.1 of 3.2 toegestaan.

Bestaande bedrijven die als zodanig in een hogere categorie vallen dan ter plaatse blijkens de categorie-aanduiding is toegestaan, zijn bestemd via een specifieke aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ...'. Het gaat hier om de volgende bedrijven:

Straat   nr.   Naam en aard bedrijf   S.B.I.-code   categorie S.v.B.   algemene toelaatbaarheid   specifieke aanduiding  
Ambachtsweg   2   Albers Techniek, constructiebedrijf   2.811   3.2   3.1   sbt-2  
Handelsweg   17 en 19   Martin Bugter, aannemersbedrijf   45.A   3.1   2   sbt-1  
Handelsweg   32   LenRent Gereedschap
verhuurbedrijf  
713   3.1   2   sbt-4  
Industrieweg   1   Kluin Wijhe B.V., constructiebedrijf   2.811   3.2   3.1   sbt-2  
Industrieweg   2 (naast)   Enexis Netwerk B.V., nutsbedrijf   40.B2   3.2   2   sbt-6  
Handelsweg   3,5,7   A.A.M.M. Reinders, kunststofverwerkend bedrijf   2.521   4.1   2   sbt-5  
Handelsweg   41   Comprifalt BV, kunststofverwerkend bedrijf   2.521   4.1   2   sbt-5  
Industrieweg   4   Janssen Venneboer, constructiewerkplaats   2.811   4.1   2   sbt-3  

De specifieke bestemming houdt in dat de huidige activiteiten kunnen worden gecontinueerd. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee een specifieke aanduiding kan worden verwijderd als vast komt te staan dat dat bestaande bedrijf daar niet meer wordt uitgeoefend. Daarna kan op die plaats alleen nog een bedrijf worden toegestaan, dat binnen de aangeduide categorie valt.

Als zich een bedrijf voor vestiging aandient dat in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie valt dan ter plaatse is toegestaan, bijvoorbeeld in categorie 4.1, waar categorie 3.2 is toegestaan, dan kan dat bedrijf mogelijk toch worden ingepast. Via een ontheffingsbevoegdheid kan dat bedrijf worden toegestaan, mits het, gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving, redelijkerwijs kan worden gelijkgesteld met bedrijven die op de betreffende plaats als recht, in dit geval dus 3.2, zijn toegestaan. In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of eventuele maatregelen mogelijk en toereikend zijn. Deze ontheffingsprocedure zal in de praktijk gelijk oplopen met de toetsingsprocedure van de beoogde bedrijfsactiviteiten in het kader van de Wet milieubeheer.

Bij twee bestaande percelen aan de Enkweg is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- woon/werkkavels' opgenomen. Doel hiervan is om het karakter van de Enkweg als woonstraat te versterken.

Twee bestaande verkooppunten voor motorbrandstoffen, met en zonder LPG, zijn eveneens specifiek aangeduid. Ter plaatse of in plaats daarvan kunnen andere bedrijven zich vestigen, conform de bestemming.


"Mogelijk zwaar geluidhinderlijke inrichtingen" Wet geluidhinder

De vestiging van "mogelijk zwaar geluidhinderlijke inrichtingen", in de zin van de Wet geluidhinder, is in dit gebied niet toegestaan. Dergelijke bedrijven zouden een te groot beslag leggen op de milieuruimte in het gebied en daarmee op de vestigingsmogelijkheden van andere bedrijven.


Wegen en andere bijbehorende voorzieningen

Op de gronden binnen deze bestemming zijn naast bedrijfsvestigingen ook wegen met bijbehorende voorzieningen toegestaan, ter ontsluiting van de betreffende bedrijven. Tevens zijn fiets- en voetpaden, water, groen, parkeervoorzieningen, nutsgebouwtjes e.d. toegestaan.


Bevi's

In deze bestemming komen "bevi's" voor: inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, met een bepaald veiligheidsrisico buiten de inrichting. Onder meer verkooppunten voor motorbrandstoffen met LPG zijn een bevi. Rond bevi's is een "veiligheidszone - bevi" aangeduid, zodanig dat buiten die zone niet het -maatgevende- plaatsgebonden risico van meer dan 10-6 per jaar wordt veroorzaakt. Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen omschreven als: "risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is". Bijvoorbeeld bedrijven, waarin koel- en vriesopslag plaatsvindt of kan plaatsvinden, kunnen een bevi zijn, vanwege de mogelijke toepassing van ammoniak als koel-/ vriesmiddel.

De plaats van de feitelijke risicobron van de bevi, binnen de betreffende "veiligheidszone - bevi", is voldoende bepaald; de risicobron zou fysiek binnen de veiligheidszone kunnen verschuiven, maar dan blijft gelden dat buiten de aangeduide veiligheidszone niet een plaatsgebonden risico van meer dan 10-6 per jaar mag worden veroorzaakt. Het risico van een risicobron / bevi kan ook afnemen doordat ter zake technische maatregelen (bijv. een andere brandblussysteem) worden getroffen.

Naast de bestaande bevi's, binnen een "veiligheidszone - bevi", zijn in het plan geen nieuwe bevi's toegestaan.

Binnen een "veiligheidszone - bevi" zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen toegestaan. Het betreft in dit kader met name kantoren groter dan 1500 m² per object en ruimten voor kinderopvang.


Bouwregels

Aan het bouwen van gebouwen op het bedrijfsterrein zijn alleen die eisen betreffende situering, oppervlakte en andere maatvoering gesteld, die nodig zijn om een ruimtelijk en planologisch verantwoorde invulling van het gebied te verkrijgen.

In dat kader dienen gebouwen binnen bouwvlakken te worden gebouwd, op een bepaalde afstand tot wegen en tot een van de zijdelingse perceelsgrenzen.

De hoogtemaat van de gebouwen is zo veel mogelijk gelijkgesteld. Daar waar afwijkingen zijn, zijn aparte aanduidingen op de plankaart opgenomen. Bijzondere bouwbepalingen zijn opgenomen voor kantoorruimten op bepaalde locaties; dat om een doelmatig ruimtegebruik te bevorderen en de ruimtelijke uitstraling te versterken.

In deze bestemming zijn alleen bestaande bedrijfswoningen toegestaan, alleen ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning". In een moderne bedrijfsvoering is een bedrijfswoning in principe geen noodzaak meer en bovendien kunnen bedrijfswoningen belemmeringen, met name qua milieuruimte, opleveren voor omliggende bedrijven.

Teneinde aan de Enkweg de woonfunctie te versterken is voor een aantal bestaande bedrijfskavels de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - woon/werkkavels' aangegeven. Binnen deze aanduiding is de realisatie mogelijk van één bedrijfswoning bij een bedrijf tenzij reeds een aanduiding 'bedrijfswoning' is aangegeven op de verbeelding. Met deze regel wordt voorkomen dat op één bedrijfsperceel meerdere bedrijfswoningen gerealiseerd kunnen worden.


Ontheffingen van bouwregels

Deze bestemming bevat ontheffingsmogelijkheden betreffende het bouwen van ondergeschikte gebouwen buiten het bouwvlak, de minimumafstanden tot perceelsgrenzen en de toegestane bouwhoogten.


Gebruiksregels

Voor buitenopslag (opslag buiten gebouwen) zijn minimum afstanden tot wegen opgenomen en maximum hoogtematen. Dat in verband met onder meer sociale en verkeersveiligheid en met de gewenste ruimtelijke uitstraling.

Wijziging toestaan bedrijfswoningen

Voor een zone langs de Enkweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van bedrijfswoningen met als doel om hier woon-werkcombinaties te kunnen realiseren. De wijzigingsregels voorzien in minimale en maximale oppervlaktematen van de percelen. en de bedrijfshallen. Voor wat betreft de maximale inhoud van de bedrijfswoningen wordt aangesloten bij de algemene regeling van het bestemmingsplan.

Wijziging naar gemengd

Voor de zone ten zuiden van de eerstelijnsbebouwing langs de Raalterweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar 'gemengd'. De bedoeling van deze regeling is om tot een 'zachte' overgang te komen tussen het primaire bedrijventerrein en de voorzieningen langs de Raalterweg. In het wijzigingsgebied zijn dezelfde functies toegestaan als langs de Raalterweg met als aanvulling dat hier ook volumineuze detailhandel (met een gegeven minimale en maximale verkoopvloeroppervlakte) mogelijk is.

6.2.3 Gemengd

De eerstelijns bebouwing langs de Raalterweg heeft de bestemming "Gemengd". Vanuit het Herstructureringsplan is het de bedoeling dat deze zone 'verkleurt' tot een aantrekkelijke centrumentree van Wijhe. Binnen deze bestemming zijn functies als maatschappelijke doeleinden, kantoren, detailhandel en gebouwen met publieksfuncties toegestaan.

Naast deze functies zijn tevens bedrijven uit de categorie 1 en 2 met de bestaande bedrijfswoningen toegestaan. Bestaande rechten worden op deze manier behouden.

Ten behoeve van de gewenste woningen aan de zuidzijde van de Raalterweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Binnen het wijzigingsgebied zijn maximaal 25 woningen toegestaan waarbij een verdeling per vlak is gemaakt.

6.2.4 Groen

De structurerende groenvoorzieningen in het plangebied, met name langs de randen van wegen en water zijn bestemd als "Groen". Het grotere groene gebied aan de oostzijde, langs de dijk, heeft eveneens deze bestemming.

6.2.5 Tuin

De bestemming "Tuin" is langs de voorzijde van de woningen gelegd om te voorkomen dat hier gebouwen gerealiseerd worden. Op deze manier wordt het karakteristieke beeld van de voortuinen langs het bebouwingslint behouden en wordt voorkomen dat een rommelig beeld ontstaat.

6.2.6 Verkeer

De wegen die de hoofdontsluiting van het plangebied vormen zijn aangewezen als "Verkeer -. Het aantal rijbanen is vastgelegd. De overige wegen in het plangebied, de wegen zonder doorstroomfunctie, zijn aangewezen als `Verkeer- Verblijfsgebied". Het onderscheid binnen deze bestemming bestaat uit de bouwwerken die al dan niet zijn toegestaan.
De spoorlijn is specifiek bestemd als "Verkeer-Railverkeer". Het bestaande gebouw heeft een bouwvlak gekregen. Binnen het bedrijventerrein bevindt zich één langzaam verkeerspad (van de Nijverheidsweg, langs het water, richting de Rijksstraatweg). Dit pad is bestemd als "Verkeer-.

6.2.7 Water

Om het aanwezige water in het gebied veilig te stellen voor de toekomst in het belang van de waterberging, is de waterpartij langs de dijk binnen het plangebied bestemd als "Water". Langs het nieuwe gemeentehuis is een nieuwe waterpartij voorzien.

6.2.8 Wonen

Enkel de bestaande (burger)woningen binnen het plangebied zijn als "Wonen" bestemd. Veel van de woningen zijn vooroorlogs en behoud van de karakteristiek is gewenst. Vandaar dat bij woningen minimale en maximale goothoogtes en woningtypologieën zijn opgenomen. Tevens zijn een minimale en maximale dakhelling geregeld.

6.2.9 Leiding-gas

De hogedruk gasleiding met de daarbij behorende bebouwingsvrije/risico- zone heeft de dubbelbestemming "Leiding- Gas" gekregen. Voor de andere bestemmingen van deze gronden gelden bijzondere bepalingen met het oog op de bescherming van en de veiligheidssituatie rond deze leiding. Het opgenomen aanlegvergunningstelsel waarmee controle kan worden uitgeoefend op met name grondroeringen (bijv. graafactiviteiten in het kader van bouw- en andere activiteiten), is zo'n bijzondere bepaling.

6.2.10 Leiding-Riool

De rioolpersleiding met daarbij behorende bebouwingsvrije zone heeft de dubbelbestemming "Leiding-Riool" gekregen. Voor de andere bestemmingen van deze gronden gelden bijzondere bepalingen met het oog op de bescherming van de leiding. Het opgenomen aanlegvergunningstelsel waarmee controle kan worden uitgeoefend op met name grondroeringen (bijv. graafactiviteiten in het kader van bouw- en andere activiteiten), is zo'n bijzondere bepaling.

6.2.11 Waarde- Archeologie

De gronden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of een aanwezige, maar (nog) niet wettelijk beschermde archeologische waarde hebben de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" gekregen. Deze dubbelbestemming ligt over de andere bestemmingen van deze gronden heen. Binnen deze bestemming geldt een aanlegvergunningstelsel waarmee controle kan worden uitgeoefend op met name grondroeringen en andere met bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden samenhangende grondwerken. Voor ingrepen van meer dan 250 m², dient via de aanlegvergunning te worden vastgesteld of daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig zijn en zo ja, wat daar dan mee dient te gebeuren.

6.2.12 Waterstaat- Waterkering

De dijk langs de IJssel heeft een belangrijke waterkerende functie. Om deze waterstaatsfunctie goed te beschermen is een dubbelbestemming "Waterstaat- Waterkering" opgenomen. Alleen na het verkrijgen van een ontheffing kan ten behoeve van onderliggende bestemmingen gebouwd worden.