direct naar inhoud van 5.1 Planologische afweging
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

5.1 Planologische afweging

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van een varkenshouderijbedrijf mogelijk. Het bedrijf aan de Middelerstraat 4 ligt binnen landbouwontwikkelingsgebied. In deze gebieden is, op basis van het Reconstructieplan Salland-Twente, ruimte voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij.

In de Omgevingsverordening Overijssel is vastgelegd dat bestemmingsplannen voor de Groene omgeving kunnen voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Aangegeven wordt dat de kwaliteitsimpuls in elk geval van toepassing is, als er een agrarisch bouwperceel ontstaat dat groter is dan 1,5 hectare. In deze situatie is de kwaliteitsimpuls van toepassing, gelet op het feit dat er een agrarisch bouwperceel ontstaat met een totale oppervlakte van circa 2 hectare (oppervlakte aan beide zijden van de weg).

In deze situatie is sprake van een uitbreiding van een bestaande functie in de Groene omgeving. Hieraan liggen sociaaleconomische en maatschappelijke redenen ten grondslag. Door schaalvergroting kan het bedrijf namelijk economisch rendabel blijven zodat geïnvesteerd kan worden in een duurzame en maatschappelijk verantwoorde productie (zie ook 2.2 van deze toelichting).

De quickscan natuurtoets (zie paragraaf 4.3 en Bijlage 8) toont aan dat er met de uitbreiding niet kan worden gesproken van een verlies aan ecologische waarden. Verder is in het kader van de schaalvergroting van het erf door Eelerwoude een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Het Landschapsontwikkelingsplan (zie ook 3.5) heeft hiervoor als basis gediend. Het landschappelijk inpassingsplan van Eelerwoude is opgenomen als Bijlage 9 bij deze toelichting. Voorgesteld wordt om ook het van oorsprong meer besloten karakter van het bestaande erf te herstellen door de inpassing van het gehele erf met gemengde houtsingels, bomenrijen en enkele solitaire eiken. Daarnaast wordt voorgesteld aan de westzijde van de nieuw te bouwen stal een singel aan te planten. Voor de verdere inpassing van de bebouwing wordt kortheidshalve verwezen naar het landschappelijk inpassingsplan. De uitvoering zal plaatsvinden met inachtneming van het landschappelijk inpassingsplan.

Eén van de uitgangspunten van de LOG-visie Middel (zie 3.6) is dat bij groei van bestaande intensieve veehouderijen dient te worden voldaan aan de wettelijke eisen die er zijn vanuit onder andere milieu (onder andere geurwetgeving), ruimtelijke ordening en volksgezondheid. Deze toets heeft in paragraaf 4.1 van deze toelichting plaatsgevonden. Hieruit mag geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan geen negatieve gevolgen dan wel effecten heeft.

Verder is in de LOG-visie Middel voor het agrarisch bouwvlak een maximale oppervlakte van 2 hectare opgenomen. In deze situatie wordt hieraan voldaan. Alle bestaande bebouwing is in gebruik ten behoeve van de varkenshouderij. Sloop en herbouw is hier daarom niet aan de orde.

 

In de Omgevingsvisie Overijssel maakt het plangebied deel uit van de zogenaamde "donkerte"-gebieden. De bedrijfsuitbreiding zal niet zorgen voor een toename van kunstlicht, omdat het gaat om dichte stallen.

In hoofdstuk 4 van deze toelichting is de bedrijfsuitbreiding getoetst aan meerdere aspecten en waarden. Hieruit mag geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan geen negatieve gevolgen dan wel effecten heeft.